Projekty

Význam inovací pro ekonomiku regionu

MUNI/A/1031/2016
Období řešení: 2017

Projekt se zaměřuje na hodnocení inovační výkonnosti regionů a implementaci regionální inovační politiky. Obě témata spolu úzce souvisí, neboť bez důkladné a vhodně provedené analýzy inovačních charakteristik není možné realizovat úspěšnou inovační politiku. Hlavním cílem projektu je dále rozvíjet vlastní metodiku pro hodnocení inovační výkonnosti regionů a analyzovat provádění inovační politiky a nástroje, které využívá.

Více o projektu

Inovační výkonnost a její reflexe v inovační politice

MUNI/A/0999/2015

Období řešení: 2016

Dobrá znalost inovačních charakteristik regionu umožňuje správné a efektivní nastavení inovační politiky. Proto je nutné rozvíjet metodiku pro měření regionální inovační výkonnosti a typologizaci regionů a současně hledat vhodné a účinné nástroje na podporu inovačních aktivit. Výzkum byl zaměřen především na inovační výkonnost, typologii regionů, inovační bariéry, inovační a regionální politiku, inovační strategie, inovační nástroje a aktéry inovačních procesů.

Více o projektu

Projekt se zabýval možnostmi ovlivnění ekonomického růstu a socio-ekonomického rozvoje regionů prostřednictvím vybraných veřejných politik, přičemž hlavní pozornost byla zaměřena na inovační politiku. Projekt řešil otázku odlišného stupně vyspělosti a úrovně rozvoje jednotlivých regionů, a to především s ohledem na jejich ekonomickou a inovační výkonnost. Vysoká inovační výkonnost je považována za nezbytný pilíř pro rozvoj a konkurenceschopnost regionů. Na podporu dosažení větší výkonnosti může veřejná správa aplikovat různé nástroje, přičemž určité nástroje jsou již v ČR s rozdílnou úspěšností implementovány a při zavádění dalších nástrojů je možné se inspirovat zahraničními zkušenostmi. Předmětem výzkumu byly regionální disparity, inovační výkonnost, nástroje na podporu inovací, budování regionálních inovačních systémů, regionální politika, apod.

Více o projektu

Projekt byl zaměřen na hodnocení disparit v socio-ekonomické úrovni rozvoje regionů, možnosti jejich ovlivnění ze strany aktérů regionálního rozvoje a analýzu nástrojů, které jsou aktérům k dispozici. Regionální disparity byly uvažovány především ve vztahu k aktuálním zdrojům konkurenceschopnosti, za které jsou považovány zejména inovace a tvorba a šíření nových znalostí. Předmětem výzkumu byly regionální rozdíly v inovační výkonnosti a dosažených parametrech znalostní ekonomiky, nástroje používané k podpoře regionálního rozvoje a znalostní ekonomiky, a aktéři regionálního rozvoje.

Více o projektu

Projekt se zaměřoval na hodnocení socioekonomického rozvoje regionů a na identifikaci a analýzu předpokladů jednotlivých regionů dosahovat konkurenceschopného a udržitelného rozvoje. Předmětem výzkumu byla především otázka měření regionálních disparit, role inovací a znalostí, dílčí složky udržitelného rozvoje jako jsou regenerace brownfields či rozvoj venkova a v neposlední řadě dopady implementace regionálních rozvojových programů.

Více o projektu

Spolupracujte s námi na projektech

Možnosti spolupráce

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info